Thường trực Ủy ban nhân dân phường Hoài Xuân

 

 

 

Lê Kim Vận

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

 

 

Nguyễn Tấn Đạt

Đảng uỷ viên- PCT UBND phường