Địa chính Ủy ban nhân dân phường Hoài Xuân

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường

 Địa chính UBND phường

 

 

Phan Thanh Vương

Địa chính UBND phường

 

Ngô Minh Quí

Địa chính UBND phường