Thành viên Ủy ban nhân dân phường Hoài Xuân

 

 

 

Đặng Trường Sơn

Đảng ủy viên - Trưởng Công an 

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

Đảng uỷ viên- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự