Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 11 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Mức độ Cơ quan, đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
2 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
3 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
4 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
5 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   Người Có Công
6 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức độ 2 Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai   Đất đai
7 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quản lý công sản
8 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 2 Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người Có Công
9 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Mức độ 2 Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
10 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người Có Công
11 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã Người Có Công