DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HUYỆN HOÀI NHƠN

( Ban hành theo Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Hoài Nhơn)

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I  CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
5 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ,
con có yếu tố nước ngoài.
7 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.
8 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.
9 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc.
10 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
11 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12 Ghi sổ hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài (khai sinh, giám hộ, nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, khai tử, thay đổi hộ tịch)
13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.
14 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.
16 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
17 Cấp bản sao từ sổ gốc.
18 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
20 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)..
21 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
22 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.
23 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
24 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
25 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
26 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.
27 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.
28 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
29 Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
30 Miễm nhiệm báo cáo pháp luật huyện
31 Thực hiện hổ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh
hưởng đến sức khỏe tính mạng trong khi thực hiện hòa giải
II CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3 Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
4 Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của hộ kinh doanh
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6 Đăng ký thành lập hợp tác xã
7 Đăng ký thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/ văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
10 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
11 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh
 nghiệp của hợp tác xã
12 Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/ tạm ngừng hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
13 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
14 Thông báo về việc giải thể hợp tác xã (giải thể tự nguyện)
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bị mất/hư hỏng)
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm  kinh doanh của HTX (bị mất/hư hỏng)
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
18 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
19 Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên
cơ sở chia, tách, hợp nhất,
20 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
21 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
22 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
23 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
24 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
25 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa
26 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
27 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
28 Thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
29 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
30 Thẩm định  và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng
31 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
32 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ phi tư vấn
III  CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUYỆN
1 Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở.
2 Gia hạn giấy phép xây dựng.
3 Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
4 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
5 Cấp giấp xây dựng sửa chữa, cải tạo.
6 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.
7 Cấp giấy phép xây dựng công trình.
8 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
9 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầ tư xây dựng công trình.
10 Thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầ tư xây dựng công trình.
11 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
12 Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe
13 Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa
14 Thủ tục Cấp phép quản lý đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
15 Thủ tục Cấp phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị
16 Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức hoạt động xã hội
17 Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường
IV CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG KINH TẾ HUYỆN
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
2 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4 Cấp giấy phép bán lẻ rượu.
5 Thẩm định báo cáo kỹ thuật –thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; 
7 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; 
8 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu; 
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu;
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; 
11 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; 
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
13 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
15 Cấp phép trang trại
16 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
V CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO HUYỆN
1 Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường
2 Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường
3 Cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với người bị mất, hỏng văn bằng)
4 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học
5 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
6 Tiếp nhận học sinh từ địa phương khác chuyển đến cấp tiểu học và trung học cơ sở
7 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở
8 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
9 Tuyển sinh vào lớp 1
10 Tuyển sinh vào lớp 6
11 Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
12 Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại
13 Công nhận hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học tư thục
14 Công nhận hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non tư thục
15 Công nhận hiệu trưởng, hiệu phó trường trung học cơ sở tư thục
16 Giải  thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, dân lập, tự thục
17 Giải thể trường tiểu học tư thục
18 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục
19 Sáp nhập chia tách trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập. Tư thục
20 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục
21 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục
22 Thành lập trường trung học cơ sở tư thục
23 Thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục
24 Thành lập trường tiểu học tư thục
VI CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN
1 Trợ cấp xã hội cho trẻ em mồ côi
2 Trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên
3 Trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa
4 Trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi
5 Trợ cấp xã hội đối với người đơn thân
6 Trợ cấp xã hội đối với người nhiễm HIV không có khả năng lao động
7 Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí Bảo trợ xã hội
8 Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
9 Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
10 Hồ sơ trợ cấp xã hội người nhận nuôi người khuyết tật đặc biệt nặng
11 Hồ sơ trợ cấp hộ gia đình có người chết hoặc mất tích, bị thương nặng
12 Hồ sơ trợ cấp đột xuất cho hộ có nhà sập, trôi, cháy, hỏng nặng
13 Hồ sơ xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
14 Hồ sơ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực
15 Hồ sơ truy tặng, phong tặng Mẹ VNAH
16 Hồ sơ thờ cúng liệt sĩ
17 Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
18 Hồ sơ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
19 Hồ sơ thân nhân người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày 
20 Hồ sơ người HĐKC hoặc HĐCM bị địch bắt tù đày 
21 Hồ sơ thân nhân người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và  làm nghĩa vụ Quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng
22 Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng
23 Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần
24 Hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc  và làm nghĩa vụ quốc tế đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần
25 Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 01 lần
26 Hồ sơ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
27 Hồ sơ mua BHYT cho người có công với cách mạng
28 Hồ sơ cấp đổi bằng tổ quốc ghi công
29 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
30 Hồ sơ công nhận liệt sĩ
31 Hồ sơ chế độ đối với Anh hùng LLVT Anh hùng lao động trong kháng chiến
32 Hồ sơ công nhận và giải quyết chế độ thương binh, như thương binh
33 Hồ sơ BHYT cho đối tượng thuộc các Quyết định 290, 188, 62, 49, 40, 142, 53 và Nghị định 150
34 Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 290, 188 và Quyết định 62
35 Hồ sơ mai táng phí của đối tượng theo các Quyết định 290, 62, 49, 40 và Nghị định 150
36 Hồ sơ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
37 Hồ sơ cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
38 Hồ sơ cấp trực tiếp tiền miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên 
39 Hồ sơ trợ cấp 01 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen
40 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe (cấp huyện)
VII CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG  Y TÊ HUYỆN 
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện quản lý
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá (đá cây) 
3 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện quản lý
4 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá (đá cây) 
5 Giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm
VIII CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
1 Công nhận ban vận động thành lập hội 
2 Thủ tục thành lập hội 
3 Phê duyệt điều lệ hội 
4 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 
5 Thủ tục đổi tên hội 
6 Thủ tục hội tự giải thể 
7 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
8 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
9 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
11 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
13 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
15 Đổi tên quỹ
16 Quỹ tự giải thể 
17 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
18 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
19 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
20 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
21 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
22 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
23 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
24 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
25 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
26 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
27 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
28 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
29 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
30 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
31 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 
32 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (cấp huyện)
33 Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (cấp huyện)

 

x CÁC THỦ TỤC THUỘC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

1

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuđối vớihộ gia đình, cá nhân

2

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhậnđối vớihộ gia đình, cá nhân

3

Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

4

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất , cho thuê đất thông qua trúng đấu giá quyền sử dụng đất

5

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất , cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đấtmà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối vớihộ gia đình, cá nhân

7

Đăng ký , cấp giấy chứng nhận do bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận; Thay đổi tài sản găn liền với đấtđối vớihộ gia đình, cá nhân

8

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

9

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

10

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với người đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

11

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

12

Đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

13

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp GCN

15

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã có sơ đồ thửa đất theo quy định, không đo đạc xác định ranh giới thửa đất

16

Cấp đổi Giấy chứng nhận tại nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng phải đo đạc lại thửa đất, ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận

17

Cấp đổi Giấy chứng nhận tại nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng phải đo đạc lại thửa đất. Ranh giới thửa đất thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận, thuộc một trong các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013; Điều 20, 22, 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai và khoản 18, 19 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

18

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

19

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm việc gia hạn quyền sử dụng đất vườn ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở) của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

20

Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

21

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đấtđối vớihộ gia đình, cá nhân

22

Xóa đăng ký thế chấp đối vớihộ gia đình, cá nhân

23

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýđối vớihộ gia đình, cá nhân


  •  

 

Đang tiếp tục cập nhật...