Số đơn vị hành chính trên địa bàn phường 

 Tên đơn vị hành chính

 

 

 

Khu phố Thuận Thượng 1

 

-

 

Khu phố Thuận Thượng 2

 

-

 

Khu phố Song Khánh

-

 

 

Khu phố Hòa Trung 1

-

 

 

Khu Phố Hòa Trung 2

-

 

 

Khu phố Thái Lai

-

 

 

Khu phố Vĩnh Phụng 1

-

 

 

Khu phố Vĩnh Phụng 2

-