Công an phường Hoài Xuân

 

 

 

 

Đặng Trường Sơn

Trưởng Công an phường

 

 

Tống Văn Sáng

Phó Công an phường

 

Đặng Nguyễn Vũ

Phó Công an phường