STT

Thư điện tử

Họ và tên

1

vanlk-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lê Kim Vận

2

trungnt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thành Trung

3

vinhnv-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

4

tann-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Tân

5

linhpth-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Phan Thị Hồng Linh

6

datnt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Tấn Đạt

7

dieudh-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Đặng Hữu Điệu

8

thanglm-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lê Minh Thắng

9

luongdt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Đặng Thị Lương

10

ngocnv-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Ngọc

11

sondt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Đặng Trường Sơn

12

quangnn-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Quang

13

cuongnh-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Hùng Cường

14

tramntb-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Trâm

15

lucp-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lực Phạm Lực

16

hoaina-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Anh Hoài

17

kimvt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Võ Thị Kim

18

thenv-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Thế

19

vuongpt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Phan Thanh Vương

20

hailn-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lê Nguyên Hải

21

phuctd-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Phúc Trần Đình Phúc

22

phunt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Phụ

23

thamnth-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn T. Hồng Thắm

24

thaonc-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Chí Thao

25

kieuno-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Oanh Kiều

26

namlh-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lê Hải Nam

27

phonv-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Phố

28

chint-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Chi

29

hienlt-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lê Thanh Hiền

30

kiennv-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Kiện