Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2022

Từ 1/8/2022 đến ngày 31/8/2022, Bộ phận Một cửa phường đã tiếp nhận 326 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 0 hồ sơ), giải quyết và trả kết quả sớm hạn, đúng hẹn 322 hồ sơ, còn trong hạn đang giải quyết 4 hồ sơ. Trong đó có 156 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4, có 278 hồ sơ thanh toán trực tuyến, đạt 100%.

Công tác CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường, các nhiệm vụ CCHC đã được xây dựng cụ thể trong kế hoạh năm 2022 và triển khai cho toàn thể cán bộ công chức. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên, cập nhật kịp thời những thủ tục hành chính được công bố hoặc bãi bỏ và niêm yết công khai đúng quy định tại bộ phận Một cửa. Thực hiện các quy định của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phối hợp giải quyết các thủ tục liên thông. Việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán  trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích luôn được phường quan tâm./.